User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

สาระการเรียนรู้
การพัฒนาเว็บไซต์
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Web Editor
คอมพิวเตอร์กราฟิก
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมจัดการด้านกราฟิก
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
หลักการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม การเขียนผังงาน อัลกอริทึม และการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์
แอนิเมชั่น 2 มิติ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วย Flash
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หลักการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) และการเผยแพร่บนเครือข่าย
ภาษา HTML
การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยภาษา HTML การออกแบบหน้าเว็บเพจ ด้วยภาษาแม่แบบ

ครูผู้สอนนายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
ตำแหน่ง ครู (ครูชำนาญการ)
วท.บ. , กศ.ม.

ประวัติการสอน

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

กลุ่มวิชาเพิ่มเติม

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ม.1
แอนิเมชั่น 2 มิติ ม.2
คอมพิวเตอร์กราฟิก ม.2
ภาษา HTML ม.3
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม.3
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ม.4