User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

ขอบข่ายรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
หน่วยที่  1 สมการเชิงเส้น
หน่วยที่  2 ระบบจำนวน (Number Systems)
หน่วยที่  3 การ บวก ลบ คุณ หาร เลขฐาน
หน่วยที่  4 หลักการคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่  5 ตรรกศาสตร์ (logic)
หน่วยที่  6 พีชคณิตบูลีน (boolean algebra)
หน่วยที่  7 เมตริกซ์ (Matrices)
บทที่ 1 ระบบจำนวณ (Number Systems) บทที่ 2 เลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ บทที่ 3 การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ บทที่ 4 หลักการคำนวณในระบบคอม บทที่ 5ตรรกศาสตร์ บทที่ 6 พีชคณิตแบบบูล บทที่ 7 วงจรตรรก (Logic gate) บทที่ 8 เมตริกซ์ (Matrices) บทที่ 9 พีชคณิตเส้นตรง (Linear Algebra)

© Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited.

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2-2201-2402.aspx?no=9786162051258

สาระการเรียนรู้
การพัฒนาเว็บไซต์
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Web Editor
คอมพิวเตอร์กราฟิก
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมจัดการด้านกราฟิก
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
หลักการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม การเขียนผังงาน อัลกอริทึม และการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์
แอนิเมชั่น 2 มิติ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วย Flash
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หลักการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) และการเผยแพร่บนเครือข่าย
ภาษา HTML
การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยภาษา HTML การออกแบบหน้าเว็บเพจ ด้วยภาษาแม่แบบ

ครูผู้สอนนายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
ตำแหน่ง ครู (ครูชำนาญการ)
วท.บ. , กศ.ม.

ประวัติการสอน

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

กลุ่มวิชาเพิ่มเติม

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ม.1
แอนิเมชั่น 2 มิติ ม.2
คอมพิวเตอร์กราฟิก ม.2
ภาษา HTML ม.3
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม.3
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ม.4
 ชุมนุมช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 ชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์