User Organizer

User Name
Password


โรงเรียนที่ทดลองใช้บทเรียน

โรงเรียนวาปีปทุม
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
โรงเรียนพล
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
โรงเรียนโนนข่าวิทยา
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์

User Online

ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน

 

โครงสร้างรายวิชา ง23202 การพัฒนาเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

หน่วยที่
เรื่อง
จำนวนคาบ
1
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6
2
การออกแบบพัฒนาเว็บเพจ
10
3
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
12
  หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1 โครงสร้างคำสั่งภาษา HTML
2
  หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 2 คำสั่งจัดรูปแบบเอกสาร
2
  หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 3 การสร้างฟอร์ม(Form)
2
  หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 4 การเชื่อมโยง(Link)
2
  หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 5 การสร้างตาราง(Table)
2
  หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 6 เฟรม(Frame)
2
4
ภาษาจาวาสคริปต์
12
รวม
40

รายวิชาที่สอน
รายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เพิ่
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญ ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ ประโยชน์โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ การเรียกใช้งานโปรแกรม หน้าต่างโปรแกรม การใช้คำสั่งในโปรแกรมการใช้เครื่องมือในการออกแบบ การจัดและตกแต่งข้อความ การจัดการภาพกราฟิก การใช้งานเลเยอร์
รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ม.4(เพิ่มเติม)
ศึกษาหลักการภาษาจาวา เทคโนโลยีของภาษาจาวา แนวคิดและการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ การแปลงแนวคิดเป็นโปรแกรม โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาจาวา ตัวแปร ชนิดข้อมูลพื้นฐานและนิพจน์ ตัวดำเนินการ ค่าคงตัว ค่าคงที่ ข้อมูลสายอักขระ การรับและการแสดงผลข้อมูล โครงสร้างควบคุมการทำงานของโปรแกรม คลาส เมท็อด แถวลำดับ
รายวิชาแอนิเมชั่น 2 มิติ ม.2(เพิ่มเติม)
ศึกษาหลักการทำงานของแอนิเมชั่น ขั้นตอนการเตรียมงานสำหรับทำแอนิเมชั่น ขั้นตอนการผลิตงานสำหรับทำแอนิเมชั่น สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่น
รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.5(เพิ่มเติม)
ศึกษาลักษณะของข้อมูลที่ดี และการจัดการข้อมูล โครงสร้างการจัดการฐานข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างฟอร์ม แบบสอบถาม ตาราง รายงาน และนำไปพัฒนาฐานข้อมูล
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4(พื้นฐาน)
ทักษะขบวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3(พื้นฐาน)
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนทำการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต อันจะนำไปสู่การระบุเรื่อง หัวข้อ หรือปัญหาสำหรับการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ศึกษาทฤษฎี เอกสาร เทคนิคการปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำโครงงาน ศึกษาความหมาย วิธีการ ประเภท ขั้นตอนการทำ การออกแบบ การวางแผน เขียนและนำเสนอเค้าโครง เทคนิคการนำเสนอโครงงาน การเผยแพร่ผลงาน จัดทำโครงงานตามขั้นตอนการเขียนรายงานและนำเสนอโครงงานได้ โดยใข้เทคโนโลยีไปใช้ในการทำโครงงาน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม.3(เพิ่มเติม)
ศึกษาการติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ การต่อสายอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เข้ากับตัวเครื่องและฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการลงบนเครื่อง โปรแกรมออฟฟิต และโปรแกรมสามัญประจำเครื่องต่างๆ เข้าใจชนิดของไวรัสคอมพิวเตอร์ และวิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4(เพิ่มเติม)
ศึกษาหลักการภาษาซี โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี คำสั่งรับและแสดงผล ตัวแปร ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ตัวดำเนินการ ค่าคงตัว ค่าคงที่ โครงสร้างควบคุมการทำงานของการโปรแกรม แถว ลำดับ สาย อัขขระ และตัวชี้ ฟังก์ชั่น การสร้างชนิดข้อมูล แฟ้มข้อมูล

เอกสารประกอบการเรียน


ใบงานที่ 1 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ(List)
ใบงานที่ 2 ฟอร์ม(Form)
ใบงานที่ 3 เฟรม(Frame)
ใบงานที่ 4 แผนที่รูปภาพ(Image Map)
ใบงานที่ 5 การเชื่อมโยง(Link)
ใบงานที่ 6 ตาราง(Table)


 ใบความรู้ที่ 1 การใช้สีในภาษา HTML
 ใบความรู้ที่ 2 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ(List)
 ใบความรู้ที่ 3 ฟอร์ม(Form)
 ใบความรู้ที่ 4 การเชื่อมโยง(Link)
 ใบความรู้ที่ 5 เฟรม(Frame)
 ใบความรู้ที่ 6 ตาราง(Table)