ครูผู้สอน
นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
วท.บ.กศ.ม. W.B.

User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระเพิ่มเติม(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนต้นแบบไอซีที


รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (กรส.1)

หน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ภาระงานที่ใช้ในการวัดผล คะแนน
เวลาเรียน(คาบ) 
 1. ระบบสารสนเทศ

 ง.3.1/4-6 ข้อ 1, ข้อ 10
สอบปรนัย 4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ
(ออนไลน์)
   20

6

 2. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

  ง.3.1/4-6 ข้อ 2, ข้อ 4
 3. ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ง.3.1/4-6 ข้อ 3

4. การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 


  ง.3.1/4-6 ข้อ 5, การเขียนอัลกอริทึม และผังงาน 10

8

  ง.3.1/4-6  ข้อ 6


งานที่ 1 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

งานที่ 2 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

10

 

10 

 5. ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม    ง.3.1/4-6 ข้อ 8 การเข้าสู่ระบบอิเลิร์นนิ่ง 5
2
 6. การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล และความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต    ง.3.1/4-6 ข้อ 9, ข้อ 13 ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 5
 2
สอบกลางภาคเรียน (ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ)
20
1
สอบปลายภาคเรียน (ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ) 20
1
รวม  100
20
ตารางคะแนน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

 

 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ e-Learning 

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2556 - 28 พฤศจิกายน 2556
หน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด
ภาระงานที่ใช้ในการวัดผล คะแนน
1.หลักการทำโครงงาน
  ง.3.1 ม.3/1
  ง.3.1 ม.3/3

งานที่ 1 เค้าโครง ตัวอย่างเค้าโครง
งานที่ 2 ออกแบบป้ายชื่อ

10
10
2.การพัฒนาเว็บไซต์ 
  ง.3.1 ม.3/2
งานที่ 3 เว็บไซต์หน้าหลัก
สอบกลางภาคเรียน(ปฏิบัติ)
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบเว็บไซต์
10
10
3.เขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
  ง.3.1 ม.3/2
  ง.3.1 ม.3/4
งานที่ 4 เขียนโปรแกรมจาวาสคริปต์
10


  - นำเสนอโครงงาน
- สอบปลายภาคเรียน
- ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
15
20
5
 
รวม
  100