User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ในทุกรายวิชา ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
2. ให้นักเรียนส่งงานครูได้ 2 ทาง โดยเลือกส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง ระหว่าง
     2.1) ทาง e-Mail : ning19551@hotmail.com
     2.2) ทาง facebook : ซ้อหงส์ ซอยสี่
3. การส่งงาน มีห้วงเวลาดังนี้
     3.1) การส่งงานภายใน 7 วัน หลังจากสั่งงาน จะได้รับคะแนนจากการประเมินสูงสุด(คะแนนเต็ม)
     3.2) การส่งงานภายใน 14 วัน หลังจากสั่งงาน จะได้รับคะแนนจากการประเมินไม่เกิน ร้อยละ 90 ของคะแนนเต็ม
     3.3) หากเลยกำหนดเวลา 14 วัน นักเรียนจะต้องติดต่อครูเพื่อขอส่งงานล่าช้า
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Action Script 2.0
การวิเคราะห์ปัญหา อัลกอริทึม และผังงาน
การออกแบบฟอร์ม
ชนิดตัวแปร และการประกาศตัวแปร
การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

     โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
     โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
     โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
     โปรแกรมเครื่องคิดเลข
การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก
     โปรแกรมตัดเกรด ด้วยคำสั่ง IF else
     โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยคำสั่ง IF else
     โปรแกรมคำนวณค่าตอบแทน(โบนัส) ด้วยคำสั่ง IF else
     โปรแกรมกำหนดทางเลือกแบบเมนู ด้วยคำสั่ง Switch Case
การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ
     โปรแกรมบวกเลขจำนวนเต็ม ตั้งแต่ 1 ถึง n ด้วยลูป For
     โปรแกรมบวกเลขจำนวนคู่ ตั้งแต่ 1 ถึง n ด้วยลูป While
     โปรแกรมบวกเลขจำนวนคี่ ตั้งแต่ 1 ถึง n ด้วยลูป Do While

 
รู้จักภาษา HTML
องค์ประกอบของภาษา HTML (HTML Elements)
พื้นฐานภาษา HTML (HTML Tag)
การแทรกตัวอักษรพิเศษ (HTML Character entities)
การเชื่อมโยง (HTML Link)
การจัดการเฟรม (HTML Frames)
การสร้างตาราง (HTML Tables)
การกำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ (HTML Lists)
การสร้างฟอร์ม (HTML Form)
การแทรกรูปภาพ (HTML Image)
การแทรกมัลติมีเดีย และวิดีโอ (HTML Video)
การจัดการพื้นหลัง (HTML Backgrounds)
การจัดการสี (HTML Colors)
การจัดการตัวอักษร (HTML Fonts)
การทำแผนที่รูปภาพ (HTML Image Map)
การจัดรูปแบบการแสดงผลด้วย Cascading Style Sheet (CSS Selector)
การจัดรูปแบบการแสดงผลด้วย Java Script (JS Script)

 
ความหมายของแอนิเมชั่น
องค์ประกอบของแอนิเมชั่น
หลักการของแอนิเมชั่น

     แบบเฟรมต่อเฟรม (Frame by Frame)
     แบบทวีนแอนิเมชั่น (Tween Animation)
     แบบแอคชั่นสคริปต์ (Action Script)
การจัดการเสียง(Sound)
การใช้เครื่องมือวาดภาพการ์ตูน
การสเก็ตภาพจากภาพต้นแบบ
การจัดการสีกับการ์ตูนต้นแบบ
การกำหนดการเคลื่อนไหว
การเชื่อมโยงฉาก
การส่งออกไฟล์

 
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
     กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
     หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
     วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
     การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้ซอฟท์แวร์ในการทำงาน
     การใช้ MS Excel
     แถบเครื่องมือของ MS Excel
     คำสั่งและฟังก์ชั่น MS Excel
     การสร้างชิ้นงานจาก MS Excel
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่าย
     ความหมายของการพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
     ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     ความหมายของอินเตอร์เน็ต
     พัฒนาการของอินเตอร์เน็ต
     เทคนิคการค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     การสมัครสมาชิก และการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)
     พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     

ครูผู้สอน


นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วท.บ. กศ.ม.

ภาระงาน 2/2558

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4/12

การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

ใบงานที่ 1 โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมคางหมู และวงกลม(23/11/58)
โปรแกรมเครื่องคิดเลข
การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก
โปรแกรมตัดเกรด ด้วยคำสั่ง IF else
โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยคำสั่ง IF else
โปรแกรมคำนวณค่าตอบแทน(โบนัส) ด้วยคำสั่ง IF else
โปรแกรมกำหนดทางเลือกแบบเมนู ด้วยคำสั่ง Switch Case
การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ
โปรแกรมบวกเลขจำนวนเต็ม ตั้งแต่ 1 ถึง n ด้วยลูป For
โปรแกรมบวกเลขจำนวนคู่ ตั้งแต่ 1 ถึง n ด้วยลูป While
โปรแกรมบวกเลขจำนวนคี่ ตั้งแต่ 1 ถึง n ด้วยลูป Do While
     

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ม.3

ใบงานที่ 1 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อและตาราง(3/1-12/11/58)(3/2-11/11/58)
ใบงานที่ 2 ฟอร์ม(3/1-19/11/58)(3/2-18/11/58)
ใบงานที่ 3 เฟรม(3/1-26/11/58)
ใบงานที่ 4 รูปภาพ มัลติมีเดีย และวิดีโอ
ใบงานที่ 5 แผนที่รูปภาพ 

แอนิเมชั่น 2 มิติ ม.2

ภาพการ์ตูนต้นแบบ(ุ2/1-6/11/58)(ุ2/2-4/11/58)
การสเก็ตภาพและระบายสีภาพต้นแบบ(ุ2/2-18/11/58)(2/1-27/11/58)

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ม.2

 คำนวณเกรดเฉลี่ยและฟังก์ชั่น RANK จัดอันดับ(ุ2/6-24/11/58)