User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
รายวิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์ 6 (เพิ่มเติม) ม.3
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญ ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ ประโยชน์โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ การเรียกใช้งานโปรแกรม หน้าต่างโปรแกรม การใช้คำสั่งในโปรแกรมการใช้เครื่องมือในการออกแบบ การจัดและตกแต่งข้อความ การจัดการภาพกราฟิก การใช้งานเลเยอร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ
คอมพิวเตอร์ 8 (เพิ่มเติม) ม.4
ศึกษาหลักการภาษาจาวา เทคโนโลยีของภาษาจาวา แนวคิดและการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ การแปลงแนวคิดเป็นโปรแกรม โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาจาวา ตัวแปร ชนิดข้อมูลพื้นฐานและนิพจน์ ตัวดำเนินการ ค่าคงตัว ค่าคงที่ ข้อมูลสายอักขระ การรับและการแสดงผลข้อมูล โครงสร้างควบคุมการทำงานของโปรแกรม คลาส เมท็อด แถวลำดับ สำหรับห้องเรียนพิเศษ
คอมพิวเตอร์ 4 (เพิ่มเติม) ม.2
ศึกษาหลักการทำงานของแอนิเมชั่น ขั้นตอนการเตรียมงานสำหรับทำแอนิเมชั่น ขั้นตอนการผลิตงานสำหรับทำแอนิเมชั่น สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่น สำหรับห้องเรียนพิเศษ
คอมพิวเตอร์ 10 (เพิ่มเติม) ม.5
ศึกษาลักษณะของข้อมูลที่ดี และการจัดการข้อมูล โครงสร้างการจัดการฐานข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างฟอร์ม แบบสอบถาม ตาราง รายงาน และนำไปพัฒนาฐานข้อมูล สำหรับห้องเรียนพิเศษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (พื้นฐาน) ม.2
ศึกษาบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (พื้นฐาน) ม.4
ทักษะขบวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ3 (พื้นฐาน) ม.3
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนทำการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต อันจะนำไปสู่การระบุเรื่อง หัวข้อ หรือปัญหาสำหรับการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ศึกษาทฤษฎี เอกสาร เทคนิคการปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำโครงงาน ศึกษาความหมาย วิธีการ ประเภท ขั้นตอนการทำ การออกแบบ การวางแผน เขียนและนำเสนอเค้าโครง เทคนิคการนำเสนอโครงงานและการเผยแพร่ผลงาน โดยพัฒนาเว็บไซต์นำเสนอโครงงานและเผยแพร่ผลงาน ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML จัดทำโครงงานตามขั้นตอนการเขียนรายงานและนำเสนอโครงงานได้ โดยใข้เทคโนโลยีไปใช้ในการทำโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 5 (เพิ่มเติม) ม.3
ศึกษาการติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ การต่อสายอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เข้ากับตัวเครื่องและฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการลงบนเครื่อง โปรแกรมออฟฟิต และโปรแกรมสามัญประจำเครื่องต่างๆ เข้าใจชนิดของไวรัสคอมพิวเตอร์ และวิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ
คอมพิวเตอร์ 7 (เพิ่มเติม) ม.4
ศึกษาหลักการภาษาซี โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี คำสั่งรับและแสดงผล ตัวแปร ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ตัวดำเนินการ ค่าคงตัว ค่าคงที่ โครงสร้างควบคุมการทำงานของการโปรแกรม แถว ลำดับ สาย อัขขระ และตัวชี้ ฟังก์ชั่น การสร้างชนิดข้อมูล แฟ้มข้อมูล สำหรับห้องเรียนพิเศษ
การพัฒนาเว็บไซต์(เพิ่มเติม) ม.2
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

คลิปสอนย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 1/59

คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#banner#part1คลิปสอนย้อนหลัง
 WorkShop#banner#part2คลิปสอนย้อนหลัง
 WorkShop#button#part3คลิปสอนย้อนหลัง
 WorkShop#footer#part4คลิปสอนย้อนหลัง
 WorkShop#index#part5คลิปสอนย้อนหลัง
 WorkShop#banner_flash#part6คลิปสอนย้อนหลัง
 WorkShop#linkwebsite#part7


คลิปสอนย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 1/60

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยที่ 2 การพัฒนาโครงงาน
หน่วยที่ 3 การนำเสนอโครงงาน